Kamer van Koopophandelnummer: 41234801. // Geen BTW nummer. // Telefoon: 0299427509 

Email geest.enkracht@worldonline.nl

GEEST EN KRACHT OUTREACH NETWORK:

Een netwerk van Geest en Kracht Gemeenten, die als Oasis in deze wereld woestijn functioneren om de visie die God gegeven heeft, uit te werken.

Gemeentestichting: Stichten van Geest vervulde, dynamische gemeenten zijn het antwoord voor wereldevangelisatie.

Campagnes en Seminars: Gods Koninkrijk onderwijzen in de naties van de wereld, door proclamatie en demonstratie van het Evangelie.

Womenlife bediening: Een bediening die zich volledig richt op training van gelovige vrouwen en vrouwen te bereiken met de krachtvolle herstellende boodschap van Jezus Christus.

Geest en Kracht Lectuur, Audio en Video Bediening: Wereldwijde bediening om het Evangelie en het onderwijs over Gods Koninkrijk naar zoveel mogelijk mensen te distribueren.

Lectuur te bestellen in onze webshop

Indien u een partner in onze bediening wilt worden, een deelnemer van wat God aan het doen is, neem dan contact met ons.

Geest en Kracht Ministries is een groeiend werk door de zalving van de Geest van God, waarmee wij u graag op deze website kennis willen laten maken. Met heel ons hart geloven wij dat God met een krachtige uitstorting van Zijn Geest werkzaam is en wij bereiden ons voor op de komende vloedgolf van Zijn heerlijkheid, die over de hele wereld te zien zal zijn, want de aarde zal vol zijn van Zijn heerlijkheid en alle mensen zullen het zien gemanifesteerd worden in de zonen Gods, die net als Jezus de werken Gods doen en God aan de mensen tonen. Er is een enorme fortissimo op komst. Het slot akkoord is: God alles in allen!

Deze bediening is niet het werk van een mens, doch het is het werk van de Heilige Geest. God gaf ons een grote visie, die alleen met velen en door de leiding van Gods Geest uitgevoerd kan worden.

In Augustus 1980 ontving Dr. Bishop Bert Elferink de roeping van God voor zijn leven en bediening. God wees hem een opdracht toe en naar mate zijn geloofsleven en bediening groeide, werd de drang om de opdracht uit te voeren steeds groter. God gaf hem de opdracht om alle continenten te bereiken met een belangrijke Apostolische Boodschap, welke slechts door weinigen geopenbaard wordt. God wil dat het hele Lichaam gezamenlijk opgroeit en het einddoel des geloofs zal bereiken namelijk: God alles in allen. Dit is alleen mogelijk wanneer het geheimenis van het Evangelie: "Christus IN ons, de hoop der heerlijkheid" vrijmoedig aan iedereen geopenbaard wordt, zodat allen de volle maat van de wasdom in Christus kunnen bereiken.

Dr. Pastor Mildred van der Linden is al meer dan 25 jaar een sterk teamlid in de Nationale- en Internationale Bediening van Geest en Kracht Wereldwijd. Zij heeft een bijzondere bewogenheid voor de ontwikkeling van de vrouw in Gods Koninkrijk. Zij heet u van harte welkom op onze website om het werk van Gods Geest te ervaren in de naties van de wereld, waartoe God ons zendt om het geheimenis van het Evangelie vrij moedig te proclameren en te demonstreren: Christus in ons, de hoop der heerlijkheid, om gelijkvormig aan Christus te zijn.

Sitemap