WomenLife

MIJN GETUIGENIS EN DROOM....

In mijn eerste ontmoeting met God ervoer ik dat ik “geroepen” was. Ik wist niets van roeping, bediening of dergelijke, dingen maar diep van binnen was daar het besef dat God een plan had met mijn leven en een deel daarvan zou bestaan uit het werken voor en met vrouwen en kinderen!

In eerste instantie heb ik mij verzet tegen Gods invulling: “ik kan niet werken met vrouwen en kinderen”. Ik werkte met mannen, sprak over auto’s, motoren, e.d. en had moeite om met vrouwen te converseren omdat die altijd over dingen spraken waar ik als vrijgezelle vrouw geen “binding” mee had. Ik dacht toendertijd dat het aan al die andere vrouwen lag en kwam er pas later achter dat IK degene was, die moest veranderden en moest leren om met “vreugde” vrouw te zijn. God genas mij van binnen en leerde mij wie ik was en wat een vreugde het was om een vrouw te zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis.

God liet mij stap voor stap allerlei mogelijkheden zien, die Hij voor mij bedoeld had. Er kwam een diep verlangen naar God, de bestudering van Zijn Woord en naar het prediken en onderwijzen van Gods Woord. Allerlei gedachten stormden op mij af en ik was beschroomd om het “pad” te betreden welke God voor mij verlichtte!  Goedbedoelde waarschuwingen en leerstellingen  met betrekking tot de bediening van de vrouw bereikten mij. Uitspraken als: ”Een vrouw moet trouwen en kinderen voortbrengen en dat is haar taak in Gods Koninkrijk”, brachten mij danig in verwarring. Natuurlijk had ik best een verlangen om te trouwen, maar het verlangen om te prediken, te onderwijzen en door God gebruikt te worden was vele malen groter en sterker!  Verwarring kwam in mijn denken. Vragen zoals: 1. Heb ik Gods roeping wel goed begrepen? 2. Hebben de andere mensen gelijk of niet? 3. Heeft God een fout gemaakt ?

Opnieuw werd ik naar Gods Woord gedreven en begon het "huwelijk” en “vrouwen” in de Bijbel te bestuderen . Ik begon heel duidelijk Gods plan te zien en te begrijpen. Ik zag dat een huwelijk niet bedoeld was om mannen en vrouwen te beperken, maar om God nog meer gelegenheden te geven om te tonen wie Hij is en hoe Hij gemeenschap wil hebben met ons. Het huwelijk als beeld van Christus en de Gemeente. Ik begon te zien vanuit Gods Woord hoe de man en de vrouw “gelijkwaardig” aan God geschapen waren. Ik begon te zien hoe vrouwen en mannen bekleed waren met Gods Waardigheid. Ik begon te zien dat vrouwen dezelfde opdracht hadden gekregen als mannen. Ik zag in de Bijbel, belangrijke vrouwen, die door God gebruikt werden. Ik zag in de Bijbel eenvoudige vrouwen die pasten in Gods Plan en op de juiste tijd, op de juiste plaats waren om Zijn plan uit te voeren. Ze kregen geen aardse medaille! Geen roem en eer! Maar zij voerden samen met God Zijn plan uit.  Het beeld welke God mij gaf van ‘vrouw zijn, geschapen naar Gods beeld en Gods gelijkenis’ was een uitdaging en die vrouw wilde ik zijn, worden en blijven, om mijn Schepper te eren!!!!

Alles wat God mij gegeven had wilde ik, wil ik niet voor mijzelf houden en God liet mij, liet ons, duidelijke plannen zien: VERMENINGVULDIGING! God richtte mij op uit het stof en wilde mij gebruiken om anderen uit het theologische, culturele, traditionele, religieuze of gewoon uit het aardse stof op te richten. Ik droomde, ik droom nog steeds van groepen vrouwen die in verschillende huizen in de wijken van de steden, eens per week, bij elkaar komen. Bekeerde vrouwen, onbekeerde vrouwen komen bijeen rondom GOD en ZIJN WOORD. God laat Zijn machtswoord weerklinken, door de (enthousiaste) prediking of het eenvoudig delen van Zijn Woord. Gods Woord keert nooit ledig terug en doet waartoe het gezonden is en vrouwen worden gered, genezen, bevrijd, innerlijk herstelt, gedoopt in de Heilige Geest! Na de bijeenkomst is er een tijd van sharing en opbouw waar vrouwen elkaar bemoedigen in en vanuit het woord van God!

Ik droomde verder (en ik droom er nog steeds van) dat de vrouwengroepen van één stad, eenmaal per maand een grote vrouwengroep hebben waar opnieuw bekeerde en onbekeerde vrouwen samenkomen en in de lofprijs en aanbidding aangeraakt worden. Vrouwen die getuigen van genezingen, bevrijding, verlossingen, oplossingen die zij van God ontvangen hebben via de wekelijkse vrouwengroep in hun wijk! Een bruisend samenzijn! Een verfrissing voor elke aanwezige vrouw!  Ik droom van kwartaal bijeenkomsten per provincie en van een grote nationale en/of internationale vrouwenbijeenkomst per jaar!

W O M E N L I F E   I N T E R N A T I ON A A L

Deze droom, deze visie leeft na 42 jaar nog steeds in mijn/ons hart! Inmiddels heeft God ons verrijkt met  onderwijs-manuals voor vrouwengroepen!  In Nederland gaf God mij de gelegenheid om tijdens onze campagnes vrouwen-bijeenkomsten te houden waarin ik vrouwen mocht uitdagen en bemoedigen om een ‘boodschapster van goed nieuws (” te zijn, te worden en te blijven. God leidde ons ertoe om in België, Frankrijk en andere plaatsen, vrouwen te bemoedigen om Boodschapsters van Goed Nieuws te worden, te zijn en te blijven. In België kregen wij van God een woord, dat God mij wilde gebruiken om een doorbraak te brengen voor de Vlaamse vrouwen in Gods Koninkrijk…! God doet het en is bezig het te doen, soms niet zoals ik het verwacht, maar wel zoals Hij het bedoeld heeft!

Tijdens een bezoek aan India, een land  waar koeien van meer belang geacht worden dan vrouwen en waar vrouwen in de kerken weinig tot geen ruimte krijgen om het machtswoord door hen heen te laten klinken, ontmoette ik vele “boodschapsters van Goed Nieuws”. Zij waren de ‘evangelisten” geweest en waren het nog, en brachten de nieuwe zielen ‘binnen” en hun man mocht deze nieuwe zielen beherderen! Ik zal nooit meer de verrukking, de blijdschap, de vreugde op hun gezichten vergeten toen zij zagen dat een vrouw Gods het podium beklom en de toegestroomde voorgangers, predikers en hun vrouwen begon te onderwijzen vanuit Gods Woord. Ik zal nooit meer hun warme omarmingen vergeten die uitdrukking gaven aan hun gevoelens. Ze waren zo bemoedigd om door te gaan. Ik sprak niet specifiek over de ‘vrouw in  Gods bediening’, maar gewoon mijn aanwezigheid als vrouw van God en te zien hoe God door een vrouw heen, zieken geneest, gebondenen bevrijdt, zielen wint, onderwijs geeft aan mannen en vrouwen, was een bemoediging en een doorbraak voor hen. In soms gebrekkig Engels maakten zij mij deelgenoot van hun vreugde en blijdschap!  God liet mij een nieuwe dimensie zien en Hij zei: ”Ik bemoedig  de vrouwen en zorg voor doorbraken, simpel door jouw aanwe- zigheid in gebieden. Doordat andere vrouwen zien en horen wat Ik in en door jou doe, zullen ze het grijpen. Velen zullen uit hun traditie, cultuur, religie breken in een nieuwe vrijheid. Mannen zullen hun vrouwen, Mijn vrijheid geven en dat simpel door jouw aanwezigheid en Mijn Aanwezigheid in jou!”

Zelf ben ik erg bemoedigd door het leven van Dr. Daisy Osborn. Sommige van haar boeken mocht ik lezen en elke pagina bevatte voor mij bevestigingen van wat God reeds door Zijn Woord in mijn hart had gelegd. Zij leefde wat zij geloofde en nam geen genoegen met religieuze, traditionele, culturele barrières, die haar beperkte om die vrouw van God te zijn, die God van haar gemaakt had. Ik herinner mij een verhaal uit een van haar boeken waarin ze in een bepaald land arriveert en direct is het ontvangst-comité  tegen haar en zegt ronduit: “Als u een man was geweest hadden wij u kunnen helpen, maar nu u een vrouw bent kunnen wij u niet toelaten het werk van een man te doen”. Zij schrijft in haar boek dat God ervoor zorgt dat ze een afspraak met de president krijgt en alles wordt geregeld, de campagne die ze kwam voorbereiden werd gehouden en met grote vrijmoedigheid predikten zij en haar man het Goede Nieuws van Gods Koninkrijk en wonderen en tekenen volgden de prediking van het woord! Ook zij was een Boodschapster van Goede Tijding en behoort tot die grote schare!!! (Psalm 68:12). Nu jij nog!

Wees sterk en moedig en ga aan het werk. Laat de omvang van deze taak u niet afschrikken, want de Here, mijn God, helpt u; Hij zal u niet in de steek laten. Hij zal ervoor zorgen dat al dit werk op de juiste wijze wordt gedaan.1 Kronieken 28:20