WomenLife

 

GELOOF OVERWINT!

'...WANT AL WAT UIT GOD GEBOREN IS, OVERWINT DE WERELD;

EN DIT IS DE OVERWINNING, DIE DE WERELD OVERWONNEN HEEFT:

ONS GELOOF.

1 Johannes 5:4.

Dit is ons jaarthema bij Geest en Kracht: Ons geloof overwint de wereld. Bent u uit God geboren? Ja?,  dan zegt Gods woord dat u de wereld overwint. Wat is de wereld? De wereld, het Griekse woord is Kosmos en dat betekent onder andere: de hele cyclus van aardse goederen, zoals gaven, rijkdom, voordelen, genoegens, etc. hoewel broos en vluchtig, verlangen opwekken die van God wegleiden of je verleiden God los te laten en (dan) obstakels zijn voor de zaak van Christus. Het betekent ook: de goddeloze menigte; de hele massa mensen die vervreemd van God zijn en daarom vijandig staan tegenover de zaak van Christus. ( U kunt een uitgebreide uitleg vinden in Strong's concordance).

Een gelovige, die uit God geboren is OVERWINT deze kosmos, deze wereld. De gelovige, die uit God geboren is doorbreekt de cyclus van aardse goeden, gaven, rijkdom, genoegens etc, die hem of haar zouden kunnen verleiden om God los te laten. De gelovige, die uit God geboren is, vormt geen obstakel voor de zaak van Christus. Een gelovige, die uit God geboren is behoort niet tot de massa van de goddeloze menigte! De gelovige, die uit God geboren is, overwint elke dag haar of zijn wereld! De gelovige, die uit God geboren is overwint, elke dag opnieuw, de zondemachten, de ziektemachten, de wereldgeesten en de reeds vernietigde werken van satan (1 Johannes 3:8). De gelovige die uit God geboren is, OVERWINT!

DE NATUUR VAN GODS GELOOF IS WINNEN! 

Gods geloof is bovennatuurlijk! Gods geloof is alleen voor hen die uit God geboren zijn. Naast alle cadeaus die iemand ontvangt bij zijn/haar wedergeboorte, ontvangt zij/hij ook GODS GELOOF. Wat is Gods geloof? Gods geloof is geen gevoel. Gods geloof is geen mentale instemming. Gods geloof in geen 'denktank'. Gods geloof is geen positief denken. 

Gods geloof is creatief, vol van Gods kracht en brengt tot stand wat het zegt. Geloof van God gaat samen met het spreken van God. Geloof van God gaat samen met Gods Woord. Neem Genesis 1 en 2. Alles wat we zien is tot stand gekomen door geloof, Gods geloof. God gelooft en spreekt het niet zijnde tot aanzien. God is nog steeds dezelfde. God gaf de macht om te geloven en te spreken niet aan honden of katten en ook niet aan slangen of schorpioenen. God gaf Zijn geloof en Zijn macht om te spreken aan de mens, de man en de vrouw. Adam en Eva verloren Gods geloof door de gehoorzaamheid aan de duivel. De Heer Jezus nam de macht terug door als Mens te sterven in de plaats van de hele mensheid. De Heer Jezus nam terug wat Adam aan satan verloren had. Nu kon Gods geloof weer in mensen wonen, die uit God geboren zijn, net zoals de Heer Jezus uit God geboren is. Maria werd zwanger van Gods zaad, Gods onvergankelijke zaad en dat is Gods Woord. Maria zei in alle ootmoed: 'Mijn geschiede naar Uw Woord'. Zij ONTVING Gods Woord en werd zwanger van het Woord! Elke zondag, woensdag en vrijdag worden Gods woorden in de bijeenkomst tot u gesproken. . Elke dag leest u Gods woorden in de Bijbel. De vraag is: Ontvangt u Gods Woord? Bent u zwanger geworden van Gods Woord? 

'Want door GENADE zijt gij behouden, door het GELOOF, en dat niet uit uzelf, het is een gave van God'. 

Efeziërs 2:8.

Heeft u Gods geloof actief ontvangen of heeft u slechts mentaal ingestemd met uw redding? Gods geloof in u is net zo creatief als in Genesis 1. Gods geloof in u wil hetzelfde DOEN als we zien in de vier Evangeliën. Gods geloof in u is hetzelfde geloof van God welke u ziet in en door het leven van de Heer Jezus. Gelooft u dat? Wil u dat ontvangen? Wilt u ontvangen dat hetzelfde geloof van God gemanifesteerd in en door het leven van de Heer Jezus, NU in u woont! Dat geteste, beproefde en gemanifesteerde geloof van God, dat geloof dat wonderen deed dat doden opwekten, dat de blinden deed ziende lammen deed lopen en de melaatsen reinigde, dat geloof van God woont nu in u en in mij!

Het is fantastisch! Het is geweldig! En het moet wellicht nog diep in u en mij doordringen, maar laat het diep doordringen. Overpeins het. Laat uw hart en ook uw ziel dat ontvangen en geloven, zodat ook in u en mij Gods Woord kan geschiede.

GODS GELOOF IN U OVERWINT UW WERELD!

 

Wees sterk en moedig en ga aan het werk. Laat de omvang van deze taak u niet afschrikken, want de Here, mijn God, helpt u; Hij zal u niet in de steek laten. Hij zal ervoor zorgen dat al dit werk op de juiste wijze wordt gedaan.

1 Kronieken 28:20